Dành cho nhà đầu tư

VẤN ĐỀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Điều khoản và điều kiện của thỏa thuận dịch vụ giao dịch trực tuyến

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

1.1.

"Phương Tiện Điện Tử" nghĩa là việc các bên sử dụng mạng internet, thư điện tử, web-chat, các phần mềm ứng dụng internet điện thoại, máy fax, tin nhắn SMS hoặc một phương tiện điện tử hợp pháp khác để trao đổi với nhau.

1.2.

"Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến" nghĩa là (i) các dịch vụ do VinaCapital cung cấp cho Khách hàng để mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng chỉ Quỹ ("CCQ"), (ii) đặt lệnh Giao dịch và nhận kết quả giao dịch cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch CCQ, các tiện ích trực tuyến khác, và (iii) các dịch vụ được thực hiện thông qua Phương Tiện Điện Tử.

1.3.

Tên đăng nhập nghĩa là dãy ký tự do VinaCapital cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.

1.4.

"Mật khẩu" là dãy mã hiệu do VinaCapital cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến. Khách hàng chịu trách nhiệm thay đổi thường xuyên Mật khẩu để bảo mật thông tin.

Điều 2: Thời gian, giới hạn cung cấp dịch vụ

2.1.

Thời gian cung cấp dịch vụ được VinaCapital quy định cụ thể trong các hướng dẫn và có thể được VinaCapital điều chỉnh theo từng thời điểm.

2.2.

Khi sử dụng dịch vụ của VinaCapital Khách hàng đồng ý rằng VinaCapital có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng dịch vụ. VinaCapital bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng dịch vụ tùy từng thời điểm.

Điều 3: Ủy quyền liên quan đến sử dụng dịch vụ

3.1.

Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VinaCapital ký xác nhận trên các phiếu lệnh và các giấy tờ liên quan đến phiếu lệnh và thông tin tài khoản đã đăng ký và thực hiện các công việc cần thiết và hợp lý khác để thực hiện các giao dịch.

3.2.

Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và cam kết không hủy ngang việc ủy quyền, và không yêu cầu bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc ủy quyền này.

Điều 4: Biểu phí dịch vụ

 

VinaCapital có quyền thu theo và thay đổi biểu phí. Phí sử dụng dịch vụ hiện tại là không (0) đồng.

Điều 5: Cam kết của Khách hàng

5.1.

Khách hàng xác nhận đã nghiên cứu, hiểu, và đã được hướng dẫn rõ ràng về cách thức, thủ tục và phương thức thực hiện Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ đồng ý và có nghĩa vụ tuân thủ "Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến".

5.2.

Khách hàng cam kết chịu mọi rủi ro, mất mát hay thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital, do lỗi hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng làm ảnh hưởng đến việc giao dịch, mà không yêu cầu VinaCapital bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

5.3.

Khách hàng cam kết thực hiện đúng tất cả các quy định và hướng dẫn của VinaCapital và quy định pháp luật hiện hành.

5.4.

Khách hàng đồng ý và chấp nhận chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn phát sinh trong trường hợp Mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là cố ý hay vô ý, mà việc mất Mật khẩu hoặc Mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn cho Khách hàng.

5.5.

Để tránh hiểu lầm và tranh chấp về sau, Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital được yêu cầu phải đọc, hiểu rõ tất cả các hướng dẫn và quy định, chấp nhận những ưu điểm của dịch vụ cũng như mọi rủi ro của dịch vụ được nêu trong Bản công bố Rủi ro, kể cả đối với các rủi ro nằm ngoài sự tiên liệu của pháp luật chứng khoán và Khách hàng đồng ý chấp nhận các rủi ro đó.

Điều 6: Cam kết của VinaCapital

6.1.

VinaCapital cam kết cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến tốt nhất cho Khách hàng và cố gắng tối đa để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải cho Khách hàng. Trong các trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến, VinaCapital sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của VinaCapital để Khách hàng biết và thực hiện giao dịch thông qua các phương thức giao dịch khác.

6.2.

VinaCapital cam kết thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung của các thỏa thuận đã ký kết giữa Khách hàng và VinaCapital.

6.3.

VinaCapital có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu VinaCapital nhận thấy lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Điều 7: Tạm ngưng và chấm dứt dịch vụ

7.1.

VinaCapital có quyền tạm ngưng/ chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến khi: (i) có thông báo trước cho Khách hàng ba (03) ngày; (ii) Khách hàng vi phạm quy định tại "Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến".

7.2.

Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của VinaCapital và được VinaCapital chấp thuận bằng văn bản.

7.3.

Việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến sẽ tự động chấm dứt khi Giấy đăng ký Giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở và nhận biết khách hàng chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

Điều 8: Điều khoản chung

8.1.

Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaCapital chỉ được cung cấp bởi VinaCapital trực tiếp cho Khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba nào để tiến hành giao dịch, trừ trường hợp được VinaCapital chấp thuận bằng văn bản. Hệ thống của VinaCapital sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi hệ thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với VinaCapital. Khách hàng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm VinaCapital có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo để lộ Mật khẩu của Khách hàng.

8.2.

VinaCapital bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung "Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến" này vào bất kỳ thời điểm nào. Bản cập nhật mới nhất sẽ được VinaCapital thông báo trên trang thông tin điện tử của VinaCapital và bản mềm của nó sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Khách hàng. Bản cập nhật mới nhất này sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ của Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng.

Bản công bố rủi ro

Khách hàng tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến tại VinaCapital được yêu cầu phải đọc, hiểu rõ và chấp nhận những ưu điểm của dịch vụ cũng như các rủi ro được nêu trong Bản công bố rủi ro ("Bản CBRR") này.

Client using online transaction services at VinaCapital is required to read, comprehend and accept the benefits of the services as well as the risks stated in this Risk Statement.

A. MỤC ĐÍCH/ PURPOSE:

Bản CBRR này được thiết lập nhằm thông báo tới Khách hàng các rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch đã được VinaCapital nhận diện cho đến trước thời điểm Bản CBRR này được soạn thảo. Bản CBRR này sẽ được VinaCapital cập nhật khi có những rủi ro mới được nhận diện và Khách hàng được yêu cầu cập nhật những sửa đổi bổ sung ngay khi VinaCapital công bố trên trang thông tin điện tử của VinaCapital và trang đặt lệnh trực tuyến. Khách hàng đương nhiên chịu trách nhiệm với các giao dịch mà Khách hàng lựa chọn và thực hiện với VinaCapital.

This Risk Statement is created to inform the Client of the benefits of online the potential risks arising from the process of securities transactions, which are identified by VinaCapital before the announcement of this Statement. This Statement will be updated by VinaCapital whenever new risk(s) are identified and Client will be required to update new changes immediately when VinaCapital announces the updated Statement on its website and its online securities transaction website. Client is solely responsible for the transactions chosen and conducted with VinaCapital.

B. NỘI DUNG/ CONTENT

1. Những rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến /Risks that Client may encouter in the process of executing online transactions services

Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên…;

Hardware system errors, software inoperativeness or malfunction caused by factors of force majeure such as flooding, fire, other Acts of God, electrical circuit, natural breakdown, etc…;

Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải;

Risks of network interruptions caused by transmission lines of internet service providers break down or overload;

Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài tầm kiểm soát của VinaCapital làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin; dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách hàng;

The system may be infected with viruses, attacked or affected by incidents out of control of VinaCapital that may delay communications and cause failures in online transaction processing or execution for Client;

Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót do các thông tin nhận dạng Khách hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) bị bên thứ ba chiếm đoạt bằng các thủ đoạn bất hợp pháp…;

The identification of Client may be mistaken or erred because identification information of Client (username, password, telephone number, fax number, email address) is appropriated illegally by a third party;

Giá CCQ và các thông tin khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch do những sự cố ngoài tầm kiểm soát;

NAV/Unit and other information may be erroneous, incorrect or inconsistent because of incidents out of control of VinaCapital;

Tốc độ truy cập hệ thống có thể ảnh hưởng bất lợi bởi sự biến động của thị trường, lưu lượng truy cập internet cao, hiệu năng hệ thống hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của VinaCapital.

Connection speed may be influenced disadvantageously by market fluctuation, high internet access flow, system efficiency or other elements occurring beyond our control.

3. Miễn trừ trách nhiệm/ Disclaimer:

VinaCapital không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được ủy quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, vui lòng thông báo ngay lập tức cho VinaCapital để có biện pháp xử lý.

VinaCapital shall take no responsibility for the security of client’s password and transaction password. In case Clients learn that login password and transaction password, orders are placed by unauthorized persons or are lost or misplaced, please immediately notify;

Các giao dịch do Khách hàng thực hiện qua trang giao dịch điện tử của VinaCapital sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của VinaCapital. VinaCapital mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Khách hàng gửi đến VinaCapital đều là đúng và do chính Khách hàng thực hiện. Vì vậy, VinaCapital không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh từ các giao dịch này của Khách hàng.

Transactions made by the Client via internet trading of VinaCapital are processed and executed automatically or implicitly at the time of being entered the VinaCapital system. VinaCapital automatically assumes that all online transactions submitted by the Investor to VinaCapital are correct and made by the Client. Therefore, VinaCapital accepts no liability for any damage in connection with transactions the Client executes.

Trong các trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến, VinaCapital sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro phát sinh từ các giao dịch của Khách hàng.

In case of transmission faults or system faults that may result in the failure of internet trading, VinaCapital shall not be responsible in any damage, loss or risk that may occur from Client’s transactions.

4. Cam kết của VinaCapital/ VinaCapital’s commitments:

VinaCapital cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật.

We undertake to apply the optimal measures to bring Client quality service and minimize technical risks.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ trực tuyến tại VinaCapital.

Thank you for using our online trading service.